Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A. i zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych w 2022

SDS Optic S.A., spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych, opublikowała raport roczny za 2021 r. Minionym miesiącom towarzyszyło wiele wydarzeń przełomowych dla rozwoju firmy i jej produktu.

Podsumowanie 2021 roku w SDS Optic S.A.

Marcin Staniszewski - zdjęcieSpółka w 2021 roku zrealizowała badania toksykologiczne na zwierzętach, uzyskała patent na swoją technologię, a także z sukcesem pozyskała 11 mln zł w ofercie pre-IPO i rozpoczęła proces wejścia na NewConnect. Debiut Spółki miał miejsce w kwietniu br. Równocześnie SDS Optic prowadził intensywnie przygotowywania do rozpoczęcia badań klinicznych swojego urządzenia w obszarze HER2 dodatniego raka piersi oraz zrealizował pierwszy kamień milowy w drodze do uruchomienia własnej pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych inPROBE.

– W 2021 r. zrealizowaliśmy wiele ważnych dla dalszego rozwoju Spółki kamieni milowych i jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, które osiągnęliśmy. Chcąc wskazać te najważniejsze dla nas wydarzenia, to należy wspomnieć o rozpoczęciu przygotowań do badań klinicznych mimo trwajacej pandemii Covid-19, w tym wybór dwóch pierwszych ośrodków klinicznych, które wezmą udział w pierwszym etapie badań. Bardzo ważnym zdarzeniem dla Spółki była ostatnia runda finansowania, w której pozyskaliśmy renomowanych inwestorów, następnie rozpoczęcie przygotowań do debiutu na rynku NewConnect. Na koniec przywołałbym przeprowadzenie i pozytywne zakończenie badań toksykologicznych mikrosondy inPROBE w certyfikowanym ośrodku badań na zwierzętach – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

– Pobierz raport roczny SDS Optic S.A. za 2021 rok –

Kolejne aplikacje technologii inPROBE

W minionym roku SDS Optic pracowała także nad nowymi aplikacjami technologii inPROBE. Jej spółka zależna FiBioMed sp. z o.o. na potrzeby prac R&D w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych pozyskała 10 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z pierwszych w zakresie nowych obszarów badawczych będzie diagnostyka wirusa SARS-CoV-2. Dostosowane biosensora umożliwi jednoczesną analizę 96 próbek (panel mikrosond światłowodowych), co pozwoli na stworzenie mobilnego, wysokoprzepustowego urządzenia diagnostycznego dającego możliwość bezpiecznego badania próbek w czasie rzeczywistym i w dużych skupiskach ludzi, m.in. w dużych miastach, biurowcach, zakładach pracy czy szkołach. Urządzenie będzie mogło być również zaadoptowane do analizy innych patogenów oraz markerów diagnostycznych, w tym w zakresie markerów sepsy.

– Zespół FiBioMed aktywnie pracuje nad nowymi polami aplikacji naszego biosensora inPROBE. Dotychczas dostosowaliśmy sondę w obszarze technologicznym, wyprodukowaliśmy niezbędne jej elementy, a także niezbędne w procesie diagnostycznym komponenty biologiczne. Mamy przygotowane pierwsze prototypy sensorów. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy model 3D głowicy do analizatora do jednoczesnej obsługi próbek od 96 pacjentów. Obecnie pracujemy nad oprogramowaniem sterującym, chcemy by cały proces diagnostyczny był możliwie najbardziej zautomatyzowany – mówi Prezes Spółki.

Podsumowanie 2021 roku SDS Optic S.A. i zapowiedź kamieni milowych na 2022 rok

Promocja Spółki na arenie międzynarodowej

Spółka była także bardzo aktywna w obszarze promocji swojej technologii, uczestnicząc w kilku najważniejszych wydarzeniach branżowych jak MEDICA2021 w Dusseldorfie, Life Science Open Space 2021 czy European Innovation Council Summit 21. Udział w tego typu wydarzeniach pozwala nie tylko przedstawić produkt i technologię szerokiemu rynkowi, ale przede wszystkim wspiera budowanie relacji biznesowych i dotarcie do potencjalnych odbiorców końcowych. Potencjał technologii inPROBEzostał także dostrzeżony w Polsce, gdzie SDS Optic znalazła się w publikacji podsumowującej 115 najbardziej innowacyjnych podmiotów medycznych: Top Disruptors in Healthcare 2021. Warto wskazać, że partnerami raportu byli: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie.

Wyniki finansowe

SDS Optic jest na etapie potwierdzenia skuteczności opracowanego biosensora do diagnostyki raka piersi HER2-dodatniego, co potwierdzają zanotowane w 2021 r. wyniki finansowe. W całym 2021 r. Spółka osiągnęła ponad 451 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 2,66 mln zł (w porównaniu do 3,36 mln zł w 2020 r.) i opierały się głównie na dotacjach, które Spółka pozyskała w poprzednich okresach. Koszty działalności operacyjnej osiągnęły 3,97 mln zł (3,49 mln zł w 2020 r.) i wynikały przede wszystkim z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Na koniec 2021 r. Spółka posiadała ponad 8,3 mln zł środków pieniężnych, co wpłynęło na utrzymanie stabilności finansowej i było związane z przeprowadzonymi w I połowie roku emisjami akcji serii C i D, z których w sumie pozyskano 11,3 mln zł. Co istotne, Spółka nie posiada pożyczek i kredytów, ani zadłużenia w formie obligacji. Łącznie aktywa trwałe SDS Optic na koniec 2022 r. wynosiły ok 1,2 mln zł wobec 206 tys. zł w roku poprzednim.

Mateusz Sagan - zdjęcie– Nasz model działania w zakresie finansowym na aktualnym etapie rozwoju Spółki w dużej mierze oparliśmy na grantach oraz pozyskanych środkach od inwestorów kapitałowych. Pozyskujemy środki na określony etap prac lub projekt i rzetelnie się z ich realizacji wywiązujemy. Nasza wizja przekonała dotychczas wielu inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, z których niektórzy zainwestowali w rozwój SDS Optic na najwcześniejszych etapach tej drogi w roku 2013. Należy przy tym podkreślić, że nasz model biznesowy został bardzo mocno przemyślany i jesteśmy odpowiednio przygotowani na osiągniecie kolejnych kamieni milowych. Prowadzimy bardzo odpowiedzialną politykę kosztową, co pozwala na zachowanie stabilności finansowej, nie posiadamy żadnych zobowiązań długoterminowych oraz na bieżąco otrzymujemy kolejne transze finansowania dotacyjnego, co pokazuje naszą zdolność do pozyskiwania kolejnych tak wymagających środków. Jednym z celów na najbliższe kwartały jest budowa wartości aktywów Spółki, w tym środków trwałych oraz realizacja dalszych etapów prac rozwojowych. Naszym nadrzędnym celem jest komercjalizacja pierwszego zastosowania inPROBE, co pozwoli Spółce w najbliższych latach na generowanie pierwszych znaczących kwot przychodów – mówi Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu SDS Optic S.A.

W przededniu rozpoczęcia badań klinicznych inPROBE

Od początku 2022 r. zespół SDS Optic intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia Fazy I badań klinicznych mikrosondy inPROBE. W I kwartale przeprowadzono w starannie wyselekcjonowanych i zakontraktowanych ośrodkach klinicznych szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego, którzy wezmą udział w badaniach. Dzięki temu mieli oni możliwość zgłoszenia swoich propozycji do procedur testowania. Spółka z otwartością przyjęła te zgłoszenia i w porozumieniu z profesjonalnym doradcą CRO – (ang. contract research organization) koordynującym proces badań, zdecydowała na aktualizację niezbędnej dokumentacji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Opracowano i przetestowano także procedury organizacyjne, które pomogą w niezakłóconej realizacji badań.

Magdalena Staniszewska_zdjecie do artykulu– Jako pierwsi na świecie dokonamy detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza (biopsji). W badaniach klinicznych oczekujemy potwierdzenia informacji, jakie uzyskaliśmy w badaniach na modelach zwierzęcych, a pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenie w dalszym rozwoju naszej technologii inPROBE oraz możliwości dokładnego jej kalibrowania do tradycyjnych metod diagnostyki histopatologicznej – metody IHC lub FISH. W chwili obecnej czekamy na aktualizację pozyskanej pod koniec 2021 r. zgody na przeprowadzenie badań. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie i zgłoszenie zmian do procedury badań by ich przeprowadzenie było jeszcze bardziej rzetelne i stanowiło jak największą wartość w procesie rozwoju całej technologii. Mamy także na względzie końcowy raport, który powstanie po zakończeniu tej i kolejnej fazy badań, a który będzie istotnym dowodem pozwalającym na wprowadzenie naszego rozwiązania na szerszy rynek. Myślimy także o procesie jego komercjalizacji, już teraz dbamy by wartość komercyjna oraz dokumentacja kliniczna i regulacyjna naszej technologii były jak najwyższe – wyjaśnia dr hab. n. med. inż. Magdalena Staniszewska (prof. KUL) – współautorka technologii i Dyrektor Naukowy SDS Optic S.A.

Budżet na obie fazy badania klinicznego został zabezpieczony przez Spółkę z puli środków pozyskanych w ramach programu SME Instrument Horizon2020. Wartość dotychczasowych nakładów finansowych związanych z rozwojem technologii inPROBE wyniosła ok. 43 mln zł, z czego ok. 7 mln zł zostanie przeznaczone na badania kliniczne na pacjentach. Środki te zostały pozyskane m.in. z programu SME Instrument Horizon2020 prowadzonego przez Komisję Europejską, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz od inwestorów kapitałowych.

SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo) i bez konieczności pobierania tkanki (biopsji). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

Zapowiedź realizacji kolejnych kamieni milowych Spółki SDS Optic S.A.

Druga połowa i końcówka 2022 r. będą dla Spółki równie pracowite. SDS Optic kończy przygotowania do badań klinicznych podzielonych na I fazę bezpieczeństwa i II fazę walidacyjną, zaś pod koniec roku zamierza uruchomić przygotowywaną pilotażową linię produkcyjną swoich biosensorów. W tym samym czasie Spółka zaczyna poszukiwania wyspecjalizowanego doradcy w przyszłym procesie komercjalizacji biosensora do diagnostyki w raku piersi HER2-dodatnim oraz przygotowuje się do uruchomienia swojego oddziału wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Stanach Zjednoczonych.

Bądź na bieżąco i śledź nasze kanały social media!

Twitter: twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)

Linkedin: linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)

Facebook: facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

SDS Optic S.A. na WallStreet 26 – największym w Polsce spotkaniu inwestorów indywidualnych

W ostatni weekend maja w Nosalowym Dworze ponad 1000 inwestorów zgromadzi się na największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Polsce WallStreet 26. Pierwszego dnia konferencji SDS Optic S.A. zaprezentuje swoje dokonania oraz przedstawi plany na przyszłość związane z technologią inPROBE.

Od 27 do 29 maja 2022 roku w Zakopanem przez 3 dni możesz dowiedzieć się więcej o tym jak, kiedy i w co warto inwestować na Polskim rynku kapitałowym. Jak co roku czeka Cię wiele interesujących wykładów, panele dyskusyjne i prezentacje spółek. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zaprasza na event inwestorski WallStreet 26.

SDS Optic S.A. na WallStreet 26

Prezentacja SDS Optic S.A. odbędzie się pierwszego dnia konferencji
27 maja o godzinie 16:30 w ramach Forum Akcjonariat w sali A hotelu Nosalowy Dwór.

Prezentację poprowadzą:

Marcin Staniszewski - zdjęcie

Marcin Staniszewski
Akcjonariusz i Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Mateusz Sagan - zdjęcie

Mateusz Sagan
Akcjonariusz i Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu


– W trakcie wydarzenia chcemy opowiedzieć Ci o postępach w rozwoju naszej rewolucyjnej sondy światłowodowej inPROBE. WallStreet 26 to dla nas przede wszystkim idealna okazja, aby spotkać się z Tobą osobiście, porozmawiać i poznać Twój punkt widzenia. 

Do zobaczenia!
– Marcin Staniszewski


 

Zapraszamy Cię na wirtualne stoisko SDS Optic S.A.:
https://www.wallstreet.org.pl/wystawca/sds-optic/

 

PS Jeśli interesują Cię bieżące wydarzenia i chcesz jako pierwszy wiedzieć o wszystkich aktualnościach związanych z naszą obecnością na giełdzie, zapisz się na nasz Newsletter Inwestorski: https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/

SDS Optic #news: kolejne kamienie milowe i rozwój inPROBE

Za nami pierwszy kwartał 2022 roku. Jak zapowiadaliśmy w czasie debiutu na rynku NewConnect, ten rok obfituje w wiele istotnych wydarzeń. Konsekwentnie realizujemy wszystkie założone cele Spółki i z przyjemnością ogłaszamy osiągnięcie kolejnych kamieni milowych w projekcie inPROBE – sondy światłowodowej do diagnostyki markera HER2 dodatniego raka piersi. Co dokładnie działo się w naszej Spółce?

Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych

Tuż po debiucie Spółki SDS Optic na rynku NewConnect w systemie ESPI opublikowaliśmy komunikat o zakończeniu pierwszego etapu działań z zakresu wdrożenia pilotażowej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych do zastosowania w mikrosondach inPROBE.

Na etap ten składały się: proces projektowania, zamówienie i zakup dedykowanych spersonalizowanych środków trwałych (urządzeń i maszyn produkcyjnych) o wartości 2,4 mln PLN. Na realizację tego celu nasza Spółka pozyskała środki z emisji akcji serii D i których zakup wskazano w Dokumencie Informacyjnym, jako jeden z kluczowych celów do realizacji po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Do ogromny krok w kierunku osiągnięcia niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond).

Stworzenie profesjonalnej linii produkcyjnej wraz z rozbudową zespołu B+R w obszarze fotoniki umożliwi realizację produkcji o skali rocznej do 50 tys. sztuk autorskich biosensorów rocznie.

W ramach realizacji kolejnych etapów planujemy:
– uruchomienie oraz kalibrację procesów produkcyjnych,
– zatrudnienie nowych członków zespołu B+R,
– przeprowadzenie procesu walidacji oraz certyfikacji planowanej produkcji.
– przygotowanie certyfikowanej dokumentacji procesowej i produkcyjnej.

Pełny raport ESPI: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_2022_Raport-biezacy-ESPI_SDS-Optic_www.pdf

SDS Optic S.A. jako jedna z 20 najbardziej innowacyjnych firm w Unii Europejskiej będzie reprezentować Europejski Pawilon na konferencji BIO 2022 w San Diego, USA

Pod koniec marca otrzymaliśmy informację o zaliczeniu naszej Spółki w poczet 20 najbardziej rozwiniętych technologicznie firm w Unii Europejskiej. SDS Optic S.A. oraz reszta wybranych przedsiębiorstw będzie reprezentować UE w specjalnym pawilonie na największym w USA wydarzeniu BIO 2022. Konferencja skupia najbardziej liczących się graczy z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

Od 13 do 16 czerwca, w czasie trwania konferencji mamy w planach intensywną wymianę wiedzy ze specjalistami branż BioTech oraz Pharma. Ten czas zdecydowanie wypełni także networking z potencjalnymi przyszłymi partnerami. Wierzymy, że nasza technologia może znacznie poprawić jakość usług i produktów w wielu sektorach związanych z medycyną. Chcemy mocno promować naszą technologię inPROBE w zakresie monitoringu dostarczania leków w czasie rzeczywistym. Wydarzenie BIO 2022 to świetna ku temu okazja. Konferencja obfituje w wiele interesujących wykładów i prelekcji, które nie tylko pozwalają nam być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata medycyny i farmakologii, ale także znacznie powiększają nasze pokłady kreatywności.

Pierwszy czat inwestorski SDS Optic S.A.

12 kwietnia odbył się pierwszy czat inwestorski SDS Optic S.A. Nasz Leadership Team opowiadał o najważniejszych i najbardziej interesujących wydarzeniach z życia Spółki. Firmę reprezentowali:
🔹Marcin Staniszewski, prezes zarządu, założyciel i akcjonariusz
🔹Magdalena Staniszewska, dyrektor ds. badań i rozwoju, założyciel i akcjonariusz
🔹Mateusz Sagan, dyrektor operacyjny i ds. rozwoju biznesu oraz akcjonariusz.

Inwestorzy mogli z pierwszej ręki otrzymać aktualne informacje o naszej mikrosondzie światłowodowej inPROBE do małoinwazyjnej diagnostyki nowotworów, chorób zakaźnych i grzybiczych oraz monitorowania dostarczania leków w czasie rzeczywistym.

Z webinaru dowiesz się:
🔹Jaka jest nasza strategia rozwoju
🔹Jak wygląda proces diagnostyki nowotworów dzisiaj i…
🔹 jak ten proces zmieni w przyszłości mikrosonda inPROBE
🔹Jaki model biznesowy związany z komercjalizacją wdraża Spółka
🔹Jakie cele i plany SDS Optic przyjęło na najbliższe 12 miesięcy

Na webinarze także:
🔹Prezentujemy zasady działania technologii inPROBE
🔹Przybliżamy politykę ochrony praw własności przemysłowej
🔹Przedstawiamy aktualną infrastrukturę techniczną Spółki
🔹Opowiadamy, jak będzie wyglądał proces rozwojowy zaplecza produkcyjnego

Zobacz nagranie webinaru ⤵️

🖥️ Pobierz pełną wersję prezentacji inwestorskiej!

Podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej w ramach programu SME Instrument Horizon2020

Od momentu debiutu na rynku NewConnect podpisany został także aneks do umowy z Komisją Europejską dotyczącej pozyskania przez Spółkę dotacji w kwocie €3.985.000, z programu SME Instrument Horizon2020. W ramach tego dofinansowania prowadzone są prace rozwojowe, a także finansowane są badania kliniczne i certyfikacja urządzenia mikrosondy diagnostycznej nowotworów piersi HER2+, rozwijanego pod marką inPROBE.

Komisja tym samym potwierdziła zasadność wykorzystania pozostałej części przyznanego w 2017 roku dofinansowania. Do dyspozycji Spółki SDS Optic S.A. pozostała kwota € 985.000. Środki te zostaną przeznaczone na realizację rozpoczętych badań klinicznych, sfinansowanie wynagrodzeń zespołu B+R oraz administracji i zarządu, a także prac z zakresu certyfikacji oraz komunikacji i komercjalizacji technologii inPROBE. 

Aneks został zawarty w celu skoordynowania harmonogramu projektu realizowanego w ramach programu SME Instrument Horizon2020 z harmonogramem prac Spółki SDS Optic S.A.

Pełny raport ESPI: https://sdsoptic.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_2022_Raport-biezacy-ESPI_SDS-Optic_www.pdf

 

SDS Optic w mediach:

StockWatch.pl [13.04.2022]

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/sds-optic-rynek-na-ktorym-dzialamy-rynek-diagnostyki-markerow-nowotworowych-wart-jest-niemal-6-mld-dolarow,akcje,296516

Invest in Lublin [12.03.2022]

https://www.invest-in-lublin.com/info-centre/blog/sds-optic-on-newconnect-market-with-its-disruptive-inprobe-technology

European Innovation Council [29.03.2022]

https://eic.eismea.eu/community/articles/eic-otf-programme-20-selected-companies-spur-european-innovation-bio-2022

European Innovation Council [22.03.2022]

https://eic.ec.europa.eu/news/eic-funded-sds-optic-inc-went-public-newconnect-warsaw-stock-exchanges-alternative-trading-system-2022-03-22_en

inwestorzy.tv [16.03.2022]

Telewizja BIZNES24 [16.03.2022]

SDS Optic S.A. debiutuje na rynku NewConnect

 

Zobacz debiut SDS Optic S.A. !

We wtorek 15 marca 2022 r. na rynku NewConnect odbyło się pierwsze notowanie akcji SDS Optic S.A. – firmy rozwijającej autorską platformę technologiczną inPROBE do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych. Do obrotu zostanie wprowadzonych łącznie 5.026.250 akcji serii A, B i D.

Zobacz prezentację przygotowaną specjalnie dla inwestorów, akcjonariuszy i osób zainteresowanych rozwojem technologii inPROBE.

 

Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna emisja akcji, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7% kapitału zakładowego Spółki. Środki z tej oferty zostały przeznaczone m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym.

Przed nami debiut na rynku NewConnect, który stanowi zwieńczenie ostatniego roku naszej pracy i zaangażowania w różnych obszarach działalności Spółki. Liczymy na to, że obecność na giełdzie wesprze dalsze plany rozwoju Spółki, w tym planowanej ekspansji zagranicznej i pozwoli dotrzeć do nowych partnerów biznesowych. Wierzymy także, że Spółka zyska szerokie grono nowych inwestorów, którzy dostrzegą jej potencjał i przewagimówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Lubelska spółka SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Opracowując technologię inPROBE zaczęliśmy najpierw od jej aplikacji w diagnostyce raka piersi HER2. Chcemy wesprzeć pracę lekarzy diagnostów, przyspieszyć proces diagnozowania i także planowania leczenia. Docelowo sonda może także pomóc w monitorowaniu skuteczności leczenia w zakresie podawanego leku. Obecnie kończymy przygotowania do przeprowadzenia I fazy badań klinicznych tzw. fazy bezpieczeństwa, która potrwa około 3 miesięcy. Niestety pandemia wciąż pozostaje zewnętrznym czynnikiem ryzyka, który może wpływać na wydłużenie trwania fazy bezpieczeństwa. Niemniej jesteśmy dobrej myśli i wierzymy, że mikrosonda inPROBE przejdzie te badania pozytywniemówi dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, prof. KUL, Dyrektor Naukowa oraz akcjonariuszka SDS Optic S.A.

Po pozytywnym zakończeniu badań klinicznych, Spółka zamierza uzyskać certyfikację CE i następnie przeprowadzić procedurę dopuszczeniową tego pola aplikacyjnego mikrosondy. To pozwoli na jej komercjalizację.

Na przełomie II i III kwartału 2021, Spółka z pozytywnym wynikiem przeprowadziła już badania toksykologiczne mikrosondy w certyfikowanym z zakresu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych ośrodku badań na zwierzętach. Celem badania była szczegółowa analiza skutków wkłucia mikrosondy, w tym obserwacja ogólnego stanu zdrowia po wkłuciu, badania hematologiczne, badania biochemiczne i enzymatyczne, markery zapalne, badania patomorfologiczne i histopatologiczne. Oceniano również szybkość zdrowienia od wkłucia oraz możliwość awarii urządzenia (złamania, pozostanie w ciele, problem z dotarciem do tkanek).

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

SDS Optic nowym członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki [informacja prasowa]

SDS Optic S.A., spółka rozwijająca autorską platformę technologiczną inPROBE® do diagnostyki medycznej w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych oraz grzybicznych, dołączyła do prestiżowego grona uczestników związku branżowego Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki (PPTF). SDS Optic w prowadzonych projektach z powodzeniem wykorzystuje i łączy fotonikę z biologią molekularną, immunochemią oraz bioinżynierą medyczną.

Platforma PPTF powstała w 2013 roku i jej działalność ma na celu wsparcie, integrację i koordynację rozwoju innowacyjnych technologii fotonicznych w polskim przemyśle. Członkowie związku chcą by do 2030 roku polska branża fotoniczna stała się jednym z liderów rynku europejskiego, dostarczającym nowatorskie produkty optoelektroniczne i fotoniczne dla przemysłu krajowego i międzynarodowego. PPTF obecnie liczy 31 członków, wśród których są jednostki badawczo-rozwojowe (m.in. instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Elektrotechniki), uczelnie wyższe (m.in. Uniwerstytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska) stowarzyszenia i największe firmy z branży wysokich technologii (m.in. Vigo System S.A., XTPL S.A., Solaris Optic S.A., QNA Technology S.A.).

Leadership Team SDS Optic S.A.
Od lewej: Prezes Marcin Staniszewski i SVP Mateusz Sagan

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do znakomitego grona Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, bowiem to forum pozwala na wymianę myśli i budowanie przewag rynkowych. Na pewno głos takiego stowarzyszenia ma istotne znaczenie dla rozwoju branży, chcemy być jego częścią by móc kształtować przyszłość polskiej fotoniki. Widzimy duży potencjał tej dziedziny i staramy się go wykorzystać w działalności SDS Optic, łącząc fotonikę z najbardziej przyszłościowymi rozwiązaniami z innych dziedzin wiedzy – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu SDS Optic S.A.

Lubelska Spółka SDS Optic S.A. opracowała innowacyjną i unikalną w skali globalnej światłowodową mikrosondę inPROBE®. Jest to biosensor o wysokim poziome czułości i specyficzności, pozwalający na wykonanie biologicznego pomiaru stężenia konkretnego biomarkera lub dedykowanego związku w ciele pacjenta (badanie in vivo). Podstawowym polem aplikacji, na którego rozwoju i komercjalizacji obecnie Spółka się skupia jest diagnostyka, a także leczenie celowane markerów HER2-dodatniego raka piersi. Rozwijana przez SDS Optic technologia jest alternatywną metodą diagnostyczną dla bardziej czasochłonnej i bardziej inwazyjnej, tradycyjnej biopsji.

Zespół SDS Optic S.A.
Dyrektor Naukowa Magdalena Staniszewska ze swoim zespołem

Raporty rynkowe wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu globalnego rynku diagnostyki molekularnej HER2 w latach 2019-2025 wyniesie 12%, podnosząc wartość tego rynku do ponad 6,4 mld USD w 2025. W 2019 roku, w obszarze diagnostyki molekularnej HER2 wykonano ponad 7,5 mln testów o wartości ponad 4,1 mld USD.

W najbliższych tygodniach SDS Optic planuje wejść na rynek NewConnect warszawskiej giełdy. Debiut poprzedziła przeprowadzona w I poł. 2021 r. prywatna runda preIPO, z której pozyskano 11 mln zł. Inwestorzy objęli łącznie 1.100.000 akcji serii D, stanowiących 20,7% kapitału zakładowego Spółki. Zebrany kapitał pozwoli m.in. na rozwijanie rozpoczętych już projektów i prac B+R nakierowanych na opracowanie kolejnych pól aplikacyjnych technologii inPROBE, a także na wsparcie procesu pozyskania partnera komercyjnego: profesjonalnego globalnego doradcy M&A doświadczonego w transakcjach partneringowych w rynku medycznym i farmaceutycznym.

W swojej całej historii SDS Optic pozyskał na realizację projektów blisko 55 mln zł, w tym rekordowy i prestiżowy grant w historii firm z sektora MSP w Polsce w wysokości 4 mln EUR od Komisji Europejskiej w ramach programu SME Instrument Horizon 2020.

SDS Optic #news: aktywny przełom roku i targi Arab Health

Nowy Rok w większości firm łączy się z podsumowaniem minionego roku oraz z planowaniem działań na kolejne 12 miesięcy. Nie inaczej jest w przypadku SDS Optic. Przełom 2021 i 2022 roku to w naszej firmie rewolucja nie tylko pod kątem rozpoczęcia Nowego Roku kalendarzowego. Na chwilę przed debiutem na rynku NewConnect nie zwalniamy tempa, udzielamy się na targach branżowych, rozwijamy i promujemy technologię inPROBE. Pozwólcie, że przedstawimy krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w naszej Spółce.

Koniec roku 2021

Rozpoczęcie procedury wejścia na rynek NewConnect

Jeśli w ostatnich miesiącach śledzisz nasze media społecznościowe, wiesz, że SDS Optic S.A. jest w trakcie procedury upublicznienia na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 8 listopada 2021 r. złożyliśmy wymagane dokumenty (w tym Dokument Informacyjny) w procesie dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Obecnie trwa proces analizy oraz akceptacji, prowadzony przez Dział Emitentów GPW. Warto zaznaczyć, że w dalszych planach mamy również przejście na główny parkiet.

Konferencja GPW Innovation Day

W grudniu ub.r. wzięliśmy udział w IX edycji prestiżowej konferencji inwestorskiej: #GPWInnovationDay, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz firmę doradczą cc group. Prezentację przeprowadził Mateusz Sagan, Dyrektor Operacyjny i ds. Rozwoju Biznesu (SVP & COO) Spółki SDS Optic S.A.. W prezentacji przedstawione zostały działania, które podejmujemy w firmie, aby konsekwentnie rozwijać swoją technologię inPROBE, czyli zaawansowaną mikrosondę do diagnostyki nowotworów in vivo w czasie rzeczywistym. Z wideo dowiecie się, co działo się w spółce, dlaczego nasza technologia jest tak unikalna i jak zamierzamy wykorzystać jej potencjał w przyszłości.

Wystąpienie na V konferencji B+R

Również pod koniec 2021 r. SDS Optic S.A. uczestniczyło w konferencji organizowanej w ramach projektu Innovation Coach. W ramach panelu “Polskie historie sukcesu” Mateusz Sagan opowiadał o tym, jak efektywnie wykorzystywać fundusze europejskie w drodze do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w branży Med-Tech. Zobacz wideo.

Początek roku 2022

Uruchomienie strony dla inwestorów

W styczniu 2022 r. zakończyliśmy kilka tygodni pracy nad nową zawartością serwisu www Spółki, skierowaną do naszych akcjonariuszy i inwestorów. Nowa zakładka “Relacje inwestorskie” na stronie internetowej SDS Optic S.A. posłuży do efektywnej komunikacji Spółki ze wszystkimi zainteresowaną bieżącymi wydarzeniami w naszej firmie, oraz z tymi osobami, które rozważają inwestycję w akcje naszej Spółki.

Nowa strona: Relacje inwestorskie

 

Chcesz otrzymywać cykliczne informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia SDS Optic S.A.? Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter inwestorski na stronie https://sdsoptic.pl/relacje-inwestorskie/. Dzięki subskrypcji nie ominą Cię żadne istotne informacje. 

Aktywnie działamy także w mediach społecznościowych. Koniecznie śledź nasze kanały social media:
1) Twitter: www.twitter.com/SDS_Optic (@SDS_Optic)
2) Linkedin: www.linkedin.com/company/sds-optic/ (@SDS Optic Inc.)
3) Facebook: www.facebook.com/sdsoptic/ (@sdsoptic)

 

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Na początku stycznia uzyskaliśmy dostęp do systemu ESPI. Opublikowaliśmy pierwszy raport bieżący oznaczony numerem 1/2022. Jako Spółka weszliśmy już w ścisły reżim prawny obowiązków informacyjnych i komunikacji istotnych wydarzeń za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Raporty bieżące ESPI SDS Optic S.A. można znaleźć na stronie https://sdsoptic.pl/raporty-biezace-spolki-sds-optic-s-a-espi/

Uczestnictwo w międzynarodowych targach Arab Health i MedLab w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz EXPO2020

SDS Optic w Pawilonie Europejskim na targach Arab Health 2022

24-27 stycznia czteroosobowy zespół SDS Optic S.A. uczestniczył w międzynarodowych targach branży medycznej w Dubaju. Na targach Arab Health co roku obecne są najbardziej innowacyjne firmy z całego świata. Nasza firma wytypowana została jako jedna z 18 najbardziej innowacyjnych firm reprezentujących Unię Europejską w specjalnym pawilonie UE, przygotowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji.

Cztery dni targów zaowocowały nawiązaniem wielu obiecujących kontaktów z przedstawicielami branży medycznej, zarówno po stronie biznesu, jak i medycyny. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w seminariach i prelekcjach, dotyczących przyszłości naszego sektora oraz usług medycznych na świecie. Na wydarzeniu znalazło się wielu interesujących wystawców, tym bardziej że tegoroczna edycja połączona została z eventem MedLab.

SDS Optic S.A. została wyróżniona w promocyjnym wideo w ramach Polskiego Pawilonu na EXPO2020. Wszystkim na bieżąco dzieliliśmy się w naszych kanałach social media, dlatego poniżej możecie obejrzeć krótką relację z tamtego miejsca. W trakcie odwiedzin na EXPO mieliśmy przyjemność porozmawiać z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai, Adrianem Malinowskim na temat samych targów Arab Health oraz polskich inicjatyw w związku z międzynarodową wystawą EXPO.

Wysoki poziom zorganizowania prezentacji naszego kraju na tym wydarzeniu zachwycał odwiedzających z wielu różnych krajów. Za organizację polskiego pawilonu odpowiedzialny był zespół Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Podczas EXPO Agencja zorganizowała także specjalne pomieszczenia do wykorzystania na rozmowy B2B dla polskich firm. W obecnej sytuacji pandemicznej bardzo ułatwiło ono możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Finalny etap dialogu z Giełdą Papierów Wartościowych

Wejście na rynek NewConnect to złożony proces. Również w przypadku SDS Optic wprowadzenie akcji na rynek NewConnect wiąże się z wieloma aspektami i działaniami, które konsekwentnie realizujemy. Prowadzimy rzetelny dialog z GPW i KDPW oraz w ścisłej współpracy z naszymi partnerami: Domem Maklerskim Navigator – naszym partnerem inwestycyjnym oraz Autoryzowanym Doradcą, cc group – naszym doradcą w zakresie relacji inwestorskich oraz Domem Maklerskim BOŚ – naszym Animatorem Rynku.

Ze względu na specyficzny reżim prawny oraz przepisy Rozporządzenia MAR nasza komunikacja z inwestorami i rynkiem musi spełniać konkretne warunki. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że proces upublicznienia przebiega zgodnie z naszymi założeniami. Liczymy, że w najbliższych tygodniach dobiegnie on końca i będziemy mogli poinformować o dacie debiutu Spółki.

Plany SDS Optic S.A. na najbliższe miesiące

 • Debiut na rynku NewConnect
 • Przystąpienie do realizacji I i II fazy badań klinicznych platformy inPROBE w aplikacji HER2-dodatnich nowotworów piersi
 • Organizacja webinarów i spotkań inwestorskich
 • Udział w międzynarodowych targach, konferencjach i kongresach branżowych
 • Budowa i uruchomienie najwyższej jakości pilotażowej produkcji biosensorów fotonicznych, w dedykowanych pomieszczeniach clean room oraz z użyciem zaawansowanego sprzętu wytworzonego na zamówienie Spółki w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytaniii i w Japonii.
 • Wdrożenie programu motywacyjnego (ESOP) dla kluczowych pracowników z pierwszym vestingiem warrantów subskrypcyjnych na początku 2022 r.
 • Rozpoczęcie prac nad dedykowanym serwisem dla inwestorów. Aby zapewnić najwyższą jakość komunikacji naszym akcjonariuszom i inwestorom, obecna zakładka “Relacje inwestorskie” zostanie przekształcona w samodzielny serwis internetowy. Strona dla inwestorów wzbogacona zostanie o nowy design, dodatkowe informacje o Spółce oraz praktyczne funkcjonalności, aby maksymalnie zwiększyć komfort korzystania z serwisu .

inPROBE - urządzenie do diagnostyki nowotworu w czasie rzeczywistym

SDS Optic w mediach:

Mergermarket [24.11.2021 – dostęp tylko dla subskrybentów]
https://www.mergermarket.com/intelligence/view/intelcms-pmhz6m

Spider’s Web [02.12.2021]

https://spidersweb.pl/2021/12/badania-rozwoj-inwestycje.html

Polska Agencja Prasowa [21.12.2021]
https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3210881,sds-optic-spodziewa-sie-debiutu-na-nc-na-poczatku–22–rozwaza-emisje-akcji-na-wiosne-(wywiad)

Radio Warszawa [27.12.2021]
https://soundcloud.com/radio-warszawa/etyka-2021-12-27

Strefa inwestorów [21.01.2022]
https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220121/sds-optic-chce-unowoczesnic-diagnostyke-nowotworow-i-zadebiutowac-ze-swoja

Stockwatch [21.01.2022]
https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/sds-optic-szykuje-sie-do-debiutu-na-newconnect,akcje,294145

Biznes Radar [21.01.2022]
https://www.biznesradar.pl/a/106753,sds-optic-z-branzy-medtech-wybiera-sie-na-newconnect

Raporty bieżące Spółki SDS Optic S.A. [EBI]

Raport
PDF
Data Godzina Temat raportu Numer
raportu
Załączniki
Ikona PDF - dokument SDS Optic 03.06.2022 15:02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.

5/2022

Zal. 1. Pełny tekst ogłoszenia
o zwołaniu ZWZA.


Zal. 2. Projekty uchwał.

Zal. 3. Wniosek Zarządu
dotyczący pokrycia straty.


Zal. 4. Wzór pełnomocnictwa
dla akcjonariusza.


Zal. 5. Formularz głosowania
przez pełnomocnika.


Zal. 6. Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu
danych osobowych.


Zal. 7. Informacja o liczbie
akcji i głosów.


Zal. 8. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.
w 2021 roku.


Zal. 9. Obowiązujący Regulamin
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 12:02

Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

2/2022

Zal. 1 Dobre Praktyki ASO NewConnect

Ikona PDF - dokument SDS Optic 2022-03-16 09:32 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku 1/2022

 

Bar - Zobacz raporty bieżące ESPI

 

Bar - Zobacz raporty okresowe

SDS Optic S.A. – Kim jesteśmy?

SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, utworzona w 2013 r., tworzy przełomowe na skalę światową technologie medyczne, łącząc optoelektronikę światłowodową (fotonikę), biologię molekularną, immunochemię oraz nowoczesne techniki bioinżynierii medycznej. Za naszym sukcesem stoi unikalny interdyscyplinarny zespół naukowców oraz wykwalifikowana kadra.

SDS Optic S.A. to przełomowy i wielokrotnie nagradzany Innowator z obszaru zastosowania Fotoniki w Medycynie.

SDS Optic S.A. to połączenie Fotoniki, Biologii Molekularnej, Chemii i Bioinżynierii Medycznej w jednej unikalnej platformie technologicznej inPROBE®

Strategia Spółki oparta jest na tworzeniu unikatowych na skalę światową technologii urządzeń diagnostycznych oraz monitorujących procesy życiowe w naturalnym stanie i w czasie rzeczywistym, z głównym naciskiem na choroby nowotworowe, choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybiczne.

 

Baner z misją SDS Optic

 

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe oraz inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości z zakresu przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych.

Mottem Spółki są „Innowacje Ratujące Życie” (Lifesaving Innovations).

Cel i strategia rozwoju SDS Optic S.A.

Mamy jasny i konkretny cel.

Wizją Spółki jest pomoc w zwiększeniu przeżywalności na choroby nowotworowe i inne choroby przewlekłe o 30% do 2030 roku oraz współtworzenie przyszłości przełomowych technologii w obszarach zdrowotnych. Odkryj naszą strategię rozwoju i dowiedz się, jak chcemy to osiągnąć.

SDS Optic S.A. zamierza rozpocząć i przeprowadzić najpóźniej do końca 2022 r. badania kliniczne na aplikację technologii inPROBE® w nowotworach piersi HER2+, w podziale na:

 • Fazę 1 (bezpieczeństwo) – grupa badawcza 18 pacjentów w ośrodku klinicznym, czas trwania ok. 3 miesiące;
 • Fazę 2 (skuteczność / wiedza o biologii wokół guza / kalibracja algorytmu) – wieloośrodkowa grupa badawcza 192 pacjentów, planowana w drugiej połowie 2022 r., czas trwania ok. 6 miesięcy.

W ramach planowanych do przeprowadzenia badań klinicznych, Spółka stawia sobie szereg pytań, które mają za zadanie dostarczyć wiele niedostępnych na dziś informacji. Spółka zamierza jako pierwsza na świecie, dokonać detekcji i pomiaru stężenia biomarkera nowotworowego HER2 w okolicy guza nowotworowego bez jednoczesnej akwizycji chorej tkanki z guza. Pozyskana wiedza będzie miała ogromne znaczenia w dalszym rozwoju technologii inPROBE® oraz możliwości dokładnego kalibrowania tej technologii do tradycyjnych wyników histopatologicznych (metody IHC lub FISH). Jeśli Spółka uzyska pozytywne i satysfakcjonujące odpowiedzi na większość postawionych w zaplanowanych badaniach klinicznych pytań, umożliwi to przeprowadzenie certyfikacji CE oraz przeprowadzenie procedury dopuszczeniowej aplikacji inPROBE® w zakresie diagnostyki stężenia biomarkerów HER2 w nowotworach piersi, a następnie umożliwi rozpoczęcie procesu komercjalizacji.

Spółka zakłada również możliwość opracowywania kilku nowych aplikacji technologii inPROBE®:

 • Choroby Zakaźne – realizowane w ramach spółki celowej FiBioMed, która pozyskała w grudniu 2020 r. ponad 10 mln dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w ramach konkursu Szybka Ścieżka – Koronawirusy. www.fibiomed.com
 • Retina (siatkówka oka) – detekcja biomarkerów chorobowych – markery odpowiedzialne za poważne schorzenia zwyrodnienia plamki żółtej. W tym obszarze Spółka planuje utworzenie filii w Stanach Zjednoczonych i zbudowanie dedykowanego zespołu pod nadzorem osób z szerokim doświadczeniem w chorobach oczu.
 • Mikrosonda farmaceutyczna – urządzenie do detekcji stężenia substancji biologicznie aktywnych w okolicach guza nowotworowego. Obszar bardzo interesujący badawczo, m.in. dla dużych firm farmaceutycznych (tzw. big pharma) pracującymi nad innowacyjnymi terapiami nowotworowymi.
 • HER2 w Żołądku – detekcja oparta na bazie autorskich przeciwciał będących własnością Spółki – pomiar stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych przy użyciu endoskopu lub laparoskopu. W ramach tego obszaru Spółka zakłada również rozwój swojej technologii inPROBE® w zakresie wykorzystania jej jako dodatkowy element badań endoskopowych;
 • Mikrosonda diagnostyczna w nowotworach prostaty – założenia aplikacyjne będą na bieżąco ustalane z lekarzami urologami, w tym w zakresie procesu i bezpieczeństwa badania;

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie komercjalizowała opracowywane aplikacje kluczowej technologii mikrosond inPROBE® równolegle w dwóch modelach, tj. bezpośredniej i pośredniej komercjalizacji:

 • Komercjalizacja Bezpośrednia:
  Spółka jako producent dedykowanego urządzenia diagnostycznego, składającego się z detektora oraz jednorazowej, wysterylizowanej światłowodowej mikrosondy diagnostycznej;
 • Komercjalizacja Pośrednia:
  W modelu partnerstwa korporacyjnego z globalnymi firmami w obszarach diagnostyki nowotworowej, diagnostyki in vitro (IVD) oraz z globalnymi firmami farmaceutycznymi (użycie technologii inPROBE w ich pracach B+R).

Urządzenie diagnostyczne w nowotworach piersi HER+2 kierowane będzie głównie do klinik onkologicznych i szpitali klinicznych oraz w mniejszej części do laboratoriów diagnostycznych, firm farmaceutycznych, jak i do sektora prywatnej diagnostyki nowotworowej. Modele dystrybucji będą uzależnione od charakterystyki poszczególnych rynków. Poza rynkiem polskim zakładana jest współpraca z wyspecjalizowanymi dystrybutorami urządzeń medycznych oraz poprzez partnerstwa korporacyjne.

Technologia SDS Optic S.A.

Opracowujemy, rozwijamy i planujemy komercjalizować innowacyjne urządzania diagnostyczne oraz monitorujące, które wesprą pracę personelu medycznego na całym świecie. Poznaj technologię inPROBE i dowiedz się, nad czym obecnie pracuje nasz dział R&D.

inPROBE – mikrometryczna mikrosonda światłowodowa

Kluczową technologią SDS Optic S.A. jest przełomowa mikrometryczna mikrosonda światłowodowa, która w połączeniu z elementami biologii molekularnej, chemii oraz bioinżynierii medycznej tworzy unikatowy na skalę światową biosensor, zdolny dokonywać pomiarów biologicznych żywej tkanki w ciele pacjenta (tzw. badania in vivo) przy bardzo wysokim poziomie czułości (pikogramy/ml – pg/ML) i specyficzności.

Technologia Spółki polega na wykrywaniu stężenia badanej substancji w organizmie, w tym markerów nowotworowych ze szczególną dokładnością, poprzez identyfikację biomarkerów przy wykorzystaniu wiązki laserowej o specyficznej fali i użyciu innowacyjnych samodzielnie przygotowanych komponentów biologicznych. Na końcu kilkunastominutowego procesu następuje interpretacja odczytu na detektorze z odpowiednim algorytmem przeliczeniowym, w formule wyniku liczbowego podającego poziom badanego aktywnego biologicznie związku (np. markera nowotworowego).

Technologia mikrometrycznej mikrosondy światłowodowej będzie komercjalizowana pod marką inPROBE® www.inprobe.com

Autorska technologia hermetyzacji światłowodów

Równoległą technologią Spółki jest innowacyjna metoda hermetyzacji światłowodów, która pozwala na umieszczenie opracowanego biosensora w cienkiej igle oraz na przeprowadzenie badania w żywej tkance, bez konieczności bolesnych biopsji tkanki.

Połączenie dwóch kluczowych elementów technologicznych daje unikatową na skalę światową możliwość wykonywania szeregu badań w warunkach in vivo oraz będzie pierwszym na świecie rozwiązaniem dającym możliwość zmierzenia się z paradygmatem diagnostyki in vitro, tj. artefaktu, iż zawsze konieczne jest pobranie tkanki (biopsji), wysłanie jej do zewnętrznego laboratorium diagnostycznego i oczekiwanie na wynik od kilku do kilkunastu tygodni.
Diagnostyka in vitro (tzw. IVD) to rynek obecnie wyceniany na ponad 14 mld USD (nie licząc okresowego efektu pandemii Covid-19).

Technologia Spółki w swoim założeniu jako pierwsza na świecie:

 • umożliwi uzupełnienie i dodatkową weryfikację obecnie wykonywanych badań IHC i FISH,
 • w dalszej przyszłości będzie alternatywą do tradycyjnych, niezmienionych od dekad bolesnych i czasochłonnych biopsji.

Największe atuty koncepcji technologii mikrosondy inPROBE®:

 • Szybkość uzyskanego wyniku (15-20 min);
 • Obiektywność/charakter ilościowy wyniku;
 • Brak konieczności akwizycji tkanki z ciała chorego (biopsji);
 • Możliwość badania in vivo i w czasie rzeczywistym (in vivo real-time diagnostics);
 • Potencjalny wybór dowolnego markera nowotworowego;
 • Możliwość dokumentacji i archiwizacji wyniku;
 • Czułość – znacząco większa niż dostępna aktualnie (możliwe wkłucie w okolice guza);
 • Zmniejszenie kosztów procedury medycznej – łatwość samego badania oraz bardziej dokładne dobranie leczenia celowanego, co zmniejszy koszty nietrafionych terapii onkologicznych.