Polityka prywatności sdsoptic.pl

 

Definicje

a. Spółka / Administrator – właściciel serwisu pod domeną sdsoptic.pl, to jest firma SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821.

b. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, dostępny w Serwisie w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane, a także informacje o plikach cookies i innych technologiach wykorzystywanych w Serwisie.

c. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sdsoptic.pl

d. Formularz kontaktowy – sekcja w Serwisie, umożliwiająca wysłanie zapytania do Spółki.

e. Zapis na newsletter – sekcja Serwisu z formularzem umożliwiającym zapis na listę odbiorców newslettera.

f. Użytkownik –pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego

g. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821, e-mail: office@sdsoptic.pl.

2. Administrator prowadzi Serwis w celach udostępniania informacji o Spółce, bieżących wydarzeniach korporacyjnych, a także o realizowanych przez nią projektach i działaniach operacyjnych. Serwis służy także jako platforma komunikacji z Użytkownikami poprzez formularze oraz do prezentacji produktów i usług Spółki.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkownika pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
4. Poprzez technologie dostawców zewnętrznych wskazanych w niniejszym dokumencie.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Przetwarzane przez Administratora dane są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania przez Użytkownika zapytania, zamówienia lub skorzystania z Formularza kontaktowego, takie jak:imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również działań podjętych na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), umożliwienia kontaktu ze Spółką, a także wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. W przypadku Zapisu na Newsletter dane osobowe w postaci adresu e-mail (w tym zawartych w adresie poczty elektronicznej: imienia, nazwiska oraz nazwy pracodawcy) przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami na temat bieżących wydarzeń w Spółce oraz informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do złożenia zapytania, zamówienia lub skorzystania z Formularza kontaktowego czy Zapisu na Newsletter.

7. Dane osobowe Użytkownika udostępnione w formularzach Serwisu mogą być przekazane, w przypadku składania zamówienia, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, operatorowi pocztowemu, firmom kurierskim i transportowym, podmiotowi obsługujący płatności online, bankowi prowadzącemu konto Spółki oraz w przypadku skorzystania z Formularza kontaktowego dostawcy systemu informatycznego oraz hostingu Serwisu lub podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą również zostać udostępnione podmiotom świadczącym Spółce usługi prawne, podatkowe lub doradcze.

9. Administrator jest odpowiedzialny za dane osobowe Użytkowników przetwarzane także na Facebook Page w serwisie facebook.com (Właściciel: Meta), LinkedIn oraz Twitter.

10. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Użytkowników.

11. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do:
a) prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (wysyłka newslettera, odpowiedź na zapytanie)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.

12. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

13. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres Administratora office@sdsoptic.pl.

14. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji drogą mailową.

15. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

16. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli Użytkownik Serwisu wyraźnie wskaże w ustawieniach swojej przeglądarki, że nie zgadza się na takie działania.

17. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pliki „cookies”

1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia,. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Administratora, a istotą ich działania jest zapis aktywności Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie http://aboutcookies.org.

2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:
a) cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
b) cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu Użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie Użytkownika;
c) cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z Serwisem.

3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:
a) niezbędny do właściwego funkcjonowania Serwisu i jego poszczególnych elementów;
b) funkcjonalny, umożliwiający witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach Serwisu, w tym zapamiętywanie wartości w polach formularzy wpisanych przez Użytkownika;
c) wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe Serwisu;
d) reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
e) analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu Administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności Serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez niego danych związanych z korzystaniem z Serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników.

5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe.

6. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, używanego do korzystania z Serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

7. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.


Inne stosowane technologie zewnętrzne

1. Administrator informuje, że w Serwisie zastosowane są następujące zewnętrzne technologie monitorowania działań Użytkowników:
A. Piksel Meta wykorzystujący pliki cookies zapewniany przez Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.), 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, w celu marketingu oraz remarketingu i zarządzania reklamami Meta Ads. Szczegóły na temat wykorzystywania plików cookies przez Meta Inc. dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
B. Piksel LinkedIn, wykorzystujący pliki cookies firmy Linkedin Corporation, 1000 West Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA w celu marketingu oraz remarketingu i zarządzania reklamami Meta Ads. Szczegóły na temat wykorzystywania plików cookies przez LinkedIn Corp. dostępne na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
C. Narzędzia i wtyczki udostępniane przez platformy społecznościowe Facebook, LinkedIn, Twitter i YouTube wykorzystywane są w celu promocji i udostępniania możliwości subskrypcji oraz obserwowania profili Administratora;
D. Kod śledzenia Google Analytics zapewniany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizy statystyki poprawy działania Serwisu. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez Google LLC na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
E. Kod Google Meta Tag oraz Google AdWords w celu prowadzenia działań promocyjnych i remarketingowych Spółki. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies w usługach Google LLC na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&hl=pl
F. Kod dostawcy usług e-mail marketingu Freshmail w celu zbierania Zapisów na Newsletter, wysyłki newslettera oraz analizy aktywności Użytkowników zapisanych na Newsletter. Polityka prywatności Freshmail znajduje się na stronie https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies technologii zewnętrznych w Serwisie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

3. Dla sprawnego działania Serwisu, zaleca się zgodę na wykorzystywanie plików cookies, jednak w każdym momencie można je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.