Regulamin serwisu sdsoptic.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a. Spółka – operator serwisu pod domeną sdsoptic.pl, to jest firma SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786821.

b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sdsoptic.pl

c. Formularz kontaktowy – sekcja w Serwisie, umożliwiająca wysłanie zapytania do Spółki.

d. Zapis na newsletter – sekcja Serwisu z formularzem umożliwiającym zapis na listę odbiorców newslettera.

e. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Spółki.

f. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.

g. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności udostępnianie bezpłatnych treści na temat Spółki oraz rozwijanych technologii, udzielanie odpowiedzi na pytania wysłane przez Formularz kontaktowy oraz wysyłka newslettera na mail wskazany w zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Zapisie na newsletter.

h. Usługa płatna – usługa Spółki wskazana w Serwisie jako płatna ze wskazaną ceną lub koniecznością indywidualnej wyceny.

i. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

j. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczący prywatności, przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w Serwisie.

2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Spółka ustala niniejszy Regulamin.

 

II. Działanie Serwisu

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera Umowę ze Spółką i zgadza się na zasady wynikające z Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2. Usługi dostępne w Serwisie mogą mieć charakter darmowy lub odpłatny. W przypadku odpłatności usługi Spółka wskaże taką informację na konkretnej stronie usługi.

3. W przypadku usług płatnych, zasady realizacji każdej usługi płatnej będą uzgadniane indywidualnie w oddzielnych umowach.

3. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

4. Serwis został stworzony w celu promocji Spółki oraz technologii przez nią rozwijanych, a także udostępniania informacji o bieżących wydarzeniach korporacyjnych. Korzystając z Serwisu Użytkownik nabywa prawo dostępu do publikowanych materiałów informacyjnych i marketingowych, korzystania z formularza kontaktowego, Zapisu na newsletter a także innych funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem.


III. Warunki korzystania z Serwisu

1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

a. Urządzenie końcowe połączone z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa o standardzie umożliwiającym wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) w sieci Internet przez usługę sieciową,

c. przy korzystaniu z formularzy dostępnych w Serwisie: konto poczty e-mail,

d. program do odczytywania plików w formacie PDF.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

3. Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

4. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Spółce. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 

IV. Zapis na newsletter

1. Moment zawarcia umowy w postaci zapisu na listę odbiorców newslettera następuje w chwili zatwierdzenia danych wpisanych w Zapisie na newsletter, czym Użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem.

2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania powyższej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez Spółkę do Użytkownika.


V. Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2023.

2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.sdsoptic.pl/regulamin

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.