LAWP 1.2 Infrastruktura

Horizon2020 SME Instrument

Dofinansowanie LAWP SDS Optic

Tytuł projektu: Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób.
Beneficjent: SDS Optic S.A.

Celem Projektu jest zakup urządzeń z zakresu optoelektronicznego (fotonicznego) w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji czujnika wchodzącego w skład autorskiej platformy technologicznej mikrosond inPROBE, będącej własnością SDS Optic S.A.


Horyzont 2020 to największy w EU program finansowania badań naukowych i innowacji, z budżetem 80mld EUR.Rewolucyjna mikrosonda Omi-Probe do wewnątrzustrojowej diagnostyki nowotworów piersi, otrzymała rekordowe 4 miliony Euro z programu Horyzont 2020 pokonując 1,5 tys konkurentów z całej Europy. SDS Optic przeznaczy środki na rozwój R&D, badania kliniczne, certyfikację, dopuszczenia oraz komercjalizację.

Odwiedź oficjalną stronę: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en


NCBiR Patent Plus

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinno poskutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.

Spółka SDS Optic w ramach programu Patent Plus otrzymała dofinansowanie w wysokości: 337,447, 19 PLN. Nazwa projektu: Opracowanie strategii komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej w trybie PCT pt: Optyczny sensor biochemiczny.

Odwiedź oficjalną stronę: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/patent-plus/


NCBiR Strategmed

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych jest możliwe dzięki znaczącemu wsparciu SDS Optic ze środków publicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało projekt w ramach programów STRATEGMED oraz PatentPlus.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Odwiedź oficjalną stronę: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed/strategmed-iii-konkurs/


NCBiR Bridge Alfa

Spółka SDS Optic otrzymała kwotę 3 mln zł z funduszu INNOventure, w ramach wspólnego projektu Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa.Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego fundusze Venture Capital otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania i realizacji inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą ze funduszy Unii Europejskiej.

Odwiedź oficjalną stronę: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/bridge/bridge-alfa/


PARP Go to brand

Spółka SDS Optic jest beneficjentem projektu pn: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.040.414,00 zł Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 967.100,00 zł Wysokość dofinansowania: 802.693,00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności Spółki SDS Optic na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja wynalazku Wnioskodawcy jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, w tym do wykrywania markerów nowotworowych.

Odwiedź oficjalną stronę: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand