LAWP 1.2 Infrastruktura

Dofinansowanie LAWP SDS Optic

Firma SDS Optic S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt:

„Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób.”

Celem Projektu jest zakup urządzeń z zakresu optoelektronicznego (fotonicznego) w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji czujnika wchodzącego w skład autorskiej platformy technologicznej mikrosond inPROBE, będącej własnością Beneficjenta. Celem Projektu jest uzupełnienie i rozwój obecnie posiadanego przez Spółkę centrum B+R poprzez zakup nowoczesnego sprzętu badawczego do laboratorium, gdzie odbywać się będą prace zespołu badawczego, ukierunkowane na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w obszarze mikrosondy do diagnostyki medycznej. Osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond), uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów a następnie budowa dodatkowych zasobów dedykowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze stanowić będzie istotną wartość w prowadzonych w przyszłości procesach komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 4 335 280,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 467 232,52 zł

W ramach projektu zostaną zakupione: maszyna do wytwarzania cienkich warstw,  spektrometr EDX, profilometr

Grupa docelowa: Potencjalnymi odbiorcami technologii czujników mikrosondy, rozwijanych w ramach niniejszego projektu, będą producenci aparatury diagnostycznej, w której technologia Spółki może uzupełnić dotychczasowo stosowane techniki bądź firmy farmaceutyczne specjalizujące się w terapiach celowanych, komórkowych czy genowych.

W szerszym ujęciu, działania w zakresie badań i rozwoju firmy, mogą być przedmiotem zainteresowań specjalistów i naukowców branży medycznej, środowiska lekarskiego oraz przedstawicieli globalnych firm branży medycznej i biotechnologicznej. W perspektywie długofalowej grupa docelowa znajdująca się na końcu łańcucha dostaw rezultatów projektu, to mieszkańcy regionu lubelskiego, którzy będą poddani diagnostyce bądź terapii, wykonanej dzięki technologii autorskiej mikrosondy, w której skład wchodzą czujniki objęte pracami badawczo-rozwojowymi.

Efekty/ rezultaty: wyposażenie laboratorium w niezbędny sprzęt oraz prowadzenie procesu rekrutacyjnego w celu pozyskania nowego pracownika badawczo-technicznego.