LAWP 1.2 Infrastruktura

Dofinansowanie LAWP SDS Optic

Firma SDS Optic S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt:

„Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób.”

Celem Projektu jest zakup urządzeń z zakresu optoelektronicznego (fotonicznego) w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących optymalizacji czujnika wchodzącego w skład autorskiej platformy technologicznej mikrosond inPROBE, będącej własnością Beneficjenta. Celem Projektu jest uzupełnienie i rozwój obecnie posiadanego przez Spółkę centrum B+R poprzez zakup nowoczesnego sprzętu badawczego do laboratorium, gdzie odbywać się będą prace zespołu badawczego, ukierunkowane na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w obszarze mikrosondy do diagnostyki medycznej. Osiągnięcie pełnej niezależności produkcyjnej w zakresie wytwarzania i przygotowania optoelektronicznej (fotonicznej) części biosensorów światłowodowych (mikrosond), uruchomienie i skuteczna walidacja pilotażowej produkcji biosensorów a następnie budowa dodatkowych zasobów dedykowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze stanowić będzie istotną wartość w prowadzonych w przyszłości procesach komercjalizacji swoich rozwiązań technologicznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 4 335 280,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 467 232,52 zł

W ramach projektu zostaną zakupione: maszyna do wytwarzania cienkich warstw,  spektrometr EDX, profilometr

Grupa docelowa: Potencjalnymi odbiorcami technologii czujników mikrosondy, rozwijanych w ramach niniejszego projektu, będą producenci aparatury diagnostycznej, w której technologia Spółki może uzupełnić dotychczasowo stosowane techniki bądź firmy farmaceutyczne specjalizujące się w terapiach celowanych, komórkowych czy genowych.

W szerszym ujęciu, działania w zakresie badań i rozwoju firmy, mogą być przedmiotem zainteresowań specjalistów i naukowców branży medycznej, środowiska lekarskiego oraz przedstawicieli globalnych firm branży medycznej i biotechnologicznej. W perspektywie długofalowej grupa docelowa znajdująca się na końcu łańcucha dostaw rezultatów projektu, to mieszkańcy regionu lubelskiego, którzy będą poddani diagnostyce bądź terapii, wykonanej dzięki technologii autorskiej mikrosondy, w której skład wchodzą czujniki objęte pracami badawczo-rozwojowymi.

Efekty/ rezultaty: wyposażenie laboratorium w niezbędny sprzęt oraz prowadzenie procesu rekrutacyjnego w celu pozyskania nowego pracownika badawczo-technicznego.

PARP – Go to brand

Spółka SDS Optic jest beneficjentem projektu pn: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.040.414,00 zł Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 967.100,00 zł Wysokość dofinansowania: 802.693,00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności Spółki SDS Optic na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja wynalazku Wnioskodawcy jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, w tym do wykrywania markerów nowotworowych.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gosp.Nowe kontrakty handlowe pozwolą na zwiększenie sprzedaży urządzenia medycznego, wzmocnią potencjał i pozycję firmy na rynku międzynarodowym, a także przyczynią się do promocji samego produktu. Dzięki osiągniętym przychodom, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć nowe inwestycje.

Horyzont2020

Rewolucyjna mikrosonda Omi-Probe do wewnątrzustrojowej diagnostyki nowotworów piersi, otrzymała rekordowe 4 miliony Euro z programu Horyzont 2020 pokonując 1,5 tys konkurentów z całej Europy. SDS Optic przeznaczy środki na rozwój R&D, badania kliniczne, certyfikację, dopuszczenia oraz komercjalizację.

Firma zdobyła grant z SME Instrumentu, programu dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W tej rundzie (czerwiec 2017) brało udział 1514 projektów, tylko 57 projektów otrzymało grant, w tym 2 z Polski.

„Projekt OMiProbe jest rewolucyjny i ma szanse uratować życie setek tysięcy kobiet – mówi Alicja Grzegorzek z Zafiro Solutions, firmy, która wspierała zdobycie grantu z SME Instrumentu. – To świetny przykład, że polskie firmy są bardzo innowacyjne” – dodaje.

Grant zostanie przeznaczony na prace badawcze, badania kliniczne, certyfikację i komercjalizację. „Przez kilkanaście miesięcy opracowywaliśmy model biznesowy oraz strategię komercjalizacji – wyjaśnia Mateusz Sagan, interim manager, wspierający firmę w działaniach strategicznych i fundraisingu.

Horyzont 2020 to największy w EU program finansowania badań naukowych i innowacji, z budżetem 80mld EUR.

NCBiR Patent Plus

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinno poskutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.

Spółka SDS Optic w ramach programu Patent Plus otrzymała dofinansowanie w wysokości: 337,447, 19 PLN. Nazwa projektu: Opracowanie strategii komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej w trybie PCT pt: Optyczny sensor biochemiczny.

NCBiR Bridge Alfa

Spólka SDS Optic otrzymała kwotę 3 mln zł z funduszu INNOventure, w ramach wspólnego projektu Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa.

Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego fundusze Venture Capital otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania i realizacji inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą ze funduszy Unii Europejskiej.

NCBiR Strategmed

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych jest możliwe dzięki znaczącemu wsparciu SDS Optic ze środków publicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało projekt w ramach programów STRATEGMED oraz PatentPlus.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/1/2018 z dnia 14.03.2018 r.

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia SDS Optic Sp. z o. o. z Produktem, jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, na rynek perspektywiczny jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), w tym opracowania strategii eksportu produktu oferowanego przez SDS Optic Sp. z o. o. na rynek USA

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/6/2018 z dnia 16.03.2018r.

Usługi dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2018 w Orlando (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 17-19 lipca 2018r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego, wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2018.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2018, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2018.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe GTB 7.2 2018 z dnia 21.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/7.2/2018 z dnia 21.05.2018r. dotyczy uczestnictwa pracowników SDS Optic Sp. Z o. o. w Targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów MEDICA 2018, ubezpieczenia osób oraz usługi transportu Produktu na teren Targów MEDICA 2018.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe GTB 8 2018 Arab Health 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/8/2018 z dnia 25.05.2018r. dotyczy organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów Arab Health 2019 w Dubaju w dniach 28.01.2019 – 31.01.2019r., w tym wynajęcia niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu pomieszczeń oraz sprzętu, usługi tłumaczenia, usługi cateringowe i reklama w mediach. Zapytanie dotyczy również wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki oraz usług dodatkowych związanych z uczestnictwem Zamawiającego na targach Arab Health 2019.

Zapytanie ofertowe nr GTB/8/2018 z dnia 25.05.2018r. dotyczy także usługi zapewnienia transportu lotniczego pracowników, transportu Produktu, noclegu, transportu lokalnego pracowników oraz ubezpieczenia osób a także przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów Arab Health 2019.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe GTB 7.1A 2018 z dnia 12.07.2018r.

Organizacja pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego na Targach MEDICA 2018.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na MEDICA 2018, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach MEDICA 2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/7.2A/2018 z dn 5 09 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/7.2A/2018 z dnia 05.09.2018r. dotyczące uczestnictwa pracowników SDS Optic Sp. Z o. o. w Targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie, w Niemczech, w dniach 12-15 listopada 2018r., w tym wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów MEDICA 2018, ubezpieczenia osób oraz usługi transportu Produktu na teren Targów MEDICA 2018.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/11/2018 z dn. 10.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/11/2018 z dnia 10.09.2018r. dotyczące udziału SDS Optic Sp. z o. o. w indywidualnej misji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce w ciągu 5 wybranych dni w okresie 01.11.2018r. – 16.11.2018r. Zapytanie obejmuje organizację spotkań B2B z kontrahentami, wynajęcie przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania misji gospodarczej. Zapytanie ofertowe dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań B2B oraz wykonania prezentacji produktu w trakcie tych spotkań.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/11A/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/11A/2018 z dnia 20.09.2018r. dotyczące udziału SDS Optic Sp. z o. o. w indywidualnej misji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce w ciągu 5 wybranych dni w okresie 01.11.2018r. – 16.11.2018r. Zapytanie obejmuje organizację spotkań B2B z kontrahentami, wynajęcie przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania misji gospodarczej. Zapytanie ofertowe dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań B2B oraz wykonania prezentacji produktu w trakcie tych spotkań.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/8A/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/8A/2018 z dnia 20.11.2018r. dotyczy wyboru hotelu w Dubaju w trakcie trwania targów Arab Health 2019 w Dubaju w dniach 28.01.2019 – 31.01.2019r. dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9/2019 z dnia 14.01.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego, 

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9A/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9A/2019 z dnia 05.02.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego,

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe GTB/9B/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/9B/2019 z dnia 25.02.2019r. dotyczące organizacji pokazów i prezentacji produktu dla potencjalnych kontrahentów w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL), w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w dniach 26-28 czerwca 2019r., w tym wynajęcie i budowa stoiska wystawowego,

wynajęcia przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania Targów FIME 2019.
Zapytanie dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do przygotowania prezentacji produktu na FIME 2019, wykonania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, usługi cateringowe, reklama w mediach targowych oraz usługi dodatkowe związane z uczestnictwem Zamawiającego na targach FIME 2019 a także wyboru hotelu w trakcie trwania targów FIME 2019 w Miami Beach (FL) dla 4 Pracowników Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr GTB/10.12/2019

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie”. Zapytanie dotyczy udziału SDS Optic S.A. w indywidualnej misji na terenie Stanów Zjednoczonych. Zapytanie ofertowe dotyczy również uczestnictwa pracowników SDS Optic S.A. w Targach Medica Dusseldorf 2019.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego