PARP – Go to brand

Spółka SDS Optic jest beneficjentem projektu pn: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji urządzenia medycznego służącego do wykrywania substancji aktywnych biologicznie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.040.414,00 zł Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 967.100,00 zł Wysokość dofinansowania: 802.693,00 zł

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności Spółki SDS Optic na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja wynalazku Wnioskodawcy jakim jest urządzenie medyczne służące do wykrywania substancji aktywnych biologicznie, w tym do wykrywania markerów nowotworowych.

Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gosp.Nowe kontrakty handlowe pozwolą na zwiększenie sprzedaży urządzenia medycznego, wzmocnią potencjał i pozycję firmy na rynku międzynarodowym, a także przyczynią się do promocji samego produktu. Dzięki osiągniętym przychodom, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć nowe inwestycje.

Horyzont2020

Rewolucyjna mikrosonda Omi-Probe do wewnątrzustrojowej diagnostyki nowotworów piersi, otrzymała rekordowe 4 miliony Euro z programu Horyzont 2020 pokonując 1,5 tys konkurentów z całej Europy. SDS Optic przeznaczy środki na rozwój R&D, badania kliniczne, certyfikację, dopuszczenia oraz komercjalizację.

Firma zdobyła grant z SME Instrumentu, programu dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W tej rundzie (czerwiec 2017) brało udział 1514 projektów, tylko 57 projektów otrzymało grant, w tym 2 z Polski.

„Projekt OMiProbe jest rewolucyjny i ma szanse uratować życie setek tysięcy kobiet – mówi Alicja Grzegorzek z Zafiro Solutions, firmy, która wspierała zdobycie grantu z SME Instrumentu. – To świetny przykład, że polskie firmy są bardzo innowacyjne” – dodaje.

Grant zostanie przeznaczony na prace badawcze, badania kliniczne, certyfikację i komercjalizację. „Przez kilkanaście miesięcy opracowywaliśmy model biznesowy oraz strategię komercjalizacji – wyjaśnia Mateusz Sagan, interim manager, wspierający firmę w działaniach strategicznych i fundraisingu.

Horyzont 2020 to największy w EU program finansowania badań naukowych i innowacji, z budżetem 80mld EUR.

NCBiR Patent Plus

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinno poskutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.

Spółka SDS Optic w ramach programu Patent Plus otrzymała dofinansowanie w wysokości: 337,447, 19 PLN. Nazwa projektu: Opracowanie strategii komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony międzynarodowej w trybie PCT pt: Optyczny sensor biochemiczny.

NCBiR Bridge Alfa

Spólka SDS Optic otrzymała kwotę 3 mln zł z funduszu INNOventure, w ramach wspólnego projektu Krakowskiego Parku Technologicznego i inwestorów prywatnych w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – BRIdge Alfa.

Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego fundusze Venture Capital otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania i realizacji inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą ze funduszy Unii Europejskiej.

Optoelektronika

SDS OPTIC specjalizuje się w modelowaniu i projektowaniu wysokiej jakości komponentów optoelektronicznych, takich jak ferule, osłony i inne urządzenia z płaską i stożkową powierzchnią. Stosujemy wysoce precyzyjne procedury montażowe, które pozwalają nam wykonywać hermetyczne patchcordy, pigtaile, złącza i okna. Istotne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób fazy montażu wpływają na właściwości elementów optoelektronicznych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez naprężenia termiczne. W szczególności, istotne jest zastosowanie właściwego rozkładu naprężeń do wszystkich części składowych w każdym z etapów produkcji.

NCBiR Strategmed

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych jest możliwe dzięki znaczącemu wsparciu SDS Optic ze środków publicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało projekt w ramach programów STRATEGMED oraz PatentPlus.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Nasza wizja

Zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory o 30% do 2030 roku

SDS Optic S.A. tworzy i rozwija rozwiązania diagnostyczne i monitorujące, łącząc optoelektronikę (fotonikę) z biologią molekularną, bioinżynierią medyczną oraz immunochemią.

Wizja SDS Optic S.A. to jeden z głównych celów, do których osiągnięcia zobowiązało się dążyć wiele państw i międzynarodowych organizacji. W 2017 roku 4 lutego z okazji Światowego Dnia Raka Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nową listę rekomendowanych procedur i usług medycznych, niezbędnych na wczesnym etapie rozwoju chorób nowotworowych, aby zwiększyć szanse na wyleczenie pacjentów.

Według WHO konieczny jest wzmożony globalny rozwój rozwiązań diagnostycznych, możliwych do wykorzystania już na początku drogi diagnostycznej osób z podejrzeniem nowotworu.

Wiele państw zobowiązało się w tym celu realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Jednym z punktów opracowanych celów jest ograniczenie przedwczesnych zgonów spowodowanych nowotworami o 1/3 do 2030 roku.

Naszą wizją i celem
jest zwiększenie przeżywalności pacjentów chorych na nowotwory
o 30% do 2030 roku.

Urządzenie inPROBE - wizja SDS Optic S.A.

WHO to nie jedyna międzynarodowa instytucja, która podobnie jak SDS Optic chce walczyć o życie pacjentów onkologicznych. Cel poprawy jakości i wydłużenia czasu życia 3 milionów osób do 2030 roku poprzez zapobieganie i leczenie, oraz wsparcie chorych na nowotwór i ich rodzin, znalazł się także w misji Komisji Europejskiej, w dokumencie „Horizon Europe”.

SDS Optic S.A. świadomie wpisało w swoje DNA wizję zwiększenia przeżywalności na raka o 30% do 2030 roku. Badania, raporty oraz kierunek rozwoju światowych i renomowanych organizacji wskazują, że efektywne rozwiązania dla diagnostyki chorób w jak najwcześniejszym stadium mogą ratować ludzkie życie i zdrowie.

Właśnie dlatego stworzyliśmy inPROBE – mikronowy biosensor światłowodowy do detekcji bioelementów w czasie rzeczywistym in vivo (w ciele człowieka). Więcej o tym, jak działa nasza technologia dowiesz się na stronie https://inprobe.com/.